วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8  โดยนายสันติ  แสงระวี  รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 จัดประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค รองรับแผนการพัฒนาภาคแบบบูรณาการภาคใต้ชายแดน และลงนามความร่วมมือ MOU ในการร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กศน.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุม โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำและขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการภาคใต้ชายแดนและพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในการร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อนักศึกษาและประชาชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในวันนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อนักศึกษาและประชาชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP ในการคิดค้นชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมตามแนวคิดของประชาชน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีบทบาทหน้าที่สรรหา และตัดสินใจในการนำประชาชนที่มาศึกษาทั้งหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพและมีแนวคิดจะพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน แต่ไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร จึงได้บูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการจัดทำ และให้นักศึกษา กศน.เข้ามาศึกษา สังเกตการณ์ และฝึกปฏิบัติการ โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมชิ้นงานให้ผู้ประกอบการอย่างน้อยอำเภอละ 1 ชิ้นงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทำงานพร้อมการประกอบอาชีพ และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ ทั้งยังเป็นการพัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อีกด้วย