วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สช.สบ. 5

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิดงาน“100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” และมอบรางวัลแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 168 คน

โดยมี นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นางสาวกฤช ไวยากรณ์ ปส.กช.จ.สระบุรี กล่าวประวัติความเป็นมาของศึกษาเอกชน ณ ศาลาประชาคม(บ้วนเฮงต้วน) สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี

news10-2-61

เพิ่มเติม www.reo1.moe.go.th

facebook : https://www.facebook.com/reo1pte/