วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนามสอบศกษานเทศก 1

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ลงพื้นที่      ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ในจังหวัดสระบุรีมีผู้มาสมัครสอบทั้งสิ้น 7 คน   

  ในวันนี้มีผู้เข้าสอบครบตามจำนวน โดยมี นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และนายสำเริง แสงทัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนสพฐ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

news10-2-61-1เพิ่มเติม www.reo1.moe.go.th

facebook : https://www.facebook.com/reo1pte/