วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตรวจราชการจ.นนทบร 19

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนราษฏร์นิยม จังหวัดนนทบุรี

สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีจำนวน 287 โรงเรียน ครู/ผู้สอนมีจำนวน 10,737 คน นักเรียน/นักศึกษามีจำนวน 212,610 คน และห้องเรียนมีจำนวน 6,559 ห้อง หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย (1) ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี(รายงานภาพรวมของจังหวัด) (2) สพป. นนทบุรี เขต1 –2 (3) สพม.เขต 3 (4) สช. จังหวัดนนทบุรี (5) สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี (6) สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี (7) ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี

news12-2-61

เพิ่มเติม www.reo1.moe.go.th

facebook : https://www.facebook.com/reo1pte/