วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 11261 3

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตาแหน่ง ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมด้วย นายปัญญา ยิ้มสินสมบูรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ นายเชิดชาย ยอดน้อย ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๙ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระยอง โดยมีสิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ นายทิม บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ระยอง และศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง อาคาร ๗๐ ปี อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

reo9 11261 4