วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 11261 1

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขัน วัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Pre-Gifted & EP 2017) นายธนเดช เนตรเกื้อกูล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทั่วไปสามารถใช้ผลการวัดความรู้ ในการวางแผนในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตาแหน่ง ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค ๙ สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ นางสุนิสา สก๊อต ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง นายปัญญา ยิ้มสินสมบูรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ นายเชิดชาย ยอดน้อย ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๙ ร่วมเป็นเกียรติในงาน จัดขึ้น ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

reo9 11261 2