วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนต้นแบบส่งเสริมอัตลักษณ์ ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค 13 ณ ชุมชนบ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีหัตถกรรมหล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ที่ผลิตโดยกรรมวิธีแบบโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า วิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพระครูสุตบุรพาสถิต เจ้าคณะตำบลปะอาว และปราชญ์ชาวบ้านในการให้ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนบ้านปะอาวที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดระดับภาค 13 ในครั้งนี้