วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์. 2561 นายนุสร. จำปาวัลย์. ผู้อำนวยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล. เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบประชารัฐของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค ณ โรงแรมเวโรน่าบูทิค โฮเทล. จังหวัดปราจีนบุรี. ซึ่งมีกิจกรรมในการประชุมปฎิบัติการ. การศึกษาดูงาน. การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามนิเทศ. ประเมินผลการทำกิจกรรมในจังหวัดนำร่อง. โดยมีวิทยากร จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. ศธ.  และ นายพงพิศาล. ชินสำราญ. ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี. และคณะ ให้การอำนวยความสะดวกและการประสานงานกิจกรรมในครั้งนี้