วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ศึกษาธิการภาค   รองศึกษาธิการภาค   ศึกษาธิการจังหวัด   รองศึกษาธิการจังหวัด   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.   บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค   และบุคลาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 320 คน

2560-11-8.2  2560-11-8.1  2560-11-8.3

 

2560-11-8.4  2560-11-8.5  2560-11-8.6

 

2560-11-8.7   2560-11-8.8  2560-11-8.9

 

2560-11-8.10  2560-11-8.11  2560-11-8.12

 

2560-11-8.13  2560-11-8.14  2560-11-8.15

 

2560-11-8.16  2560-11-8.17  2560-11-8.18