วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสันติ  แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8  พร้อมด้วยคณะฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม "ศักดิ์ทอง " สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา  โดยมี นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับหน่วยงานและตอบข้อซักถามต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการพัฒนา