วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 13 พฤศจิกายน. 2560. ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13  และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค  13  เข้าประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายชาญชัย  รสจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  และคณะให้การต้อนรับ  มีการนำเสนอข้อมูลการประเมินตามคำรับรองตัวชี้วัด  ตลอดจนตรวจเช็คเอกสาร  ร่องรอยการปฏิบัติงาน ปีที่ผ่านมา  คณะกรรมการการประเมินฯ ได้ทำการสรุปผล  ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผลในครั้งนี้  และได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาจาการติดตามประเมินผล ในปีงบประมาณ 2560 ที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศตามนโยบาย ศธ.  ดังนี้

1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง  (คุรุพานิชวิทยาคาร)  

2. นโยบายโรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี 

3. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก