วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๔ พร้อมด้วยบุคลากร ศธภ.๑๔ ให้การต้อนรับ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ในการนี้ ได้ปฏิบัติภารกิจติดตามผลการจัดทำแผนผังต้นไม้ ของโครงโครงการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.๑๔ ที่ได้มีการจัดทำร่างไปแล้ว ๒ ครั้ง ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี อีกทั้ง เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและประสานแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกด้วย