วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งครั้งนี้ ได้นำโครงการบูรณาการทั้ง ๔ จังหวัดให้อยู่ในรูปแผนผังต้นไม้ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อแผนผังระบบ (Systematic Diagrams เป็นเครื่องมือสำหรับเรียบเรียงความคิด คือการประยุกต์วิธีการที่แรกเริ่ม พัฒนาขึ้นสำหรับการวิเคราะห์หน้าที่งานในวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) วิธีนี้เริ่มจากการตั้งวัตถุประสงค์ เช่น เป้า (Target) เป้าหมาย (Goal) หรือผลงาน (Result) และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์สืบต่อมาเรื่อย ๆ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จ โดยนำมาจัดเรียงให้มีรูปร่างลักษณะคล้ายต้นไม้ เป็น กิ่ง ก้าน สาขา ดอก ใบ ทำให้มองเห็นภาพแผนผังระบบความคิดเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมจัดทำแผนบูรณาการฯ ระดับภาค ณ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป