วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
00IMG 25601114 091559
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 09.00 น. ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประชุมชีแจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
(ภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย : ภาพ/ข่าว)