วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุมประสานราชการและเตรียมการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕