วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

00IMG 25601114 134459

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 13.30 น. ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประชุมชีแจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 
ภัทรานิษฐ์. งามวงศ์น้อย :  ภาพ/ข่าว