วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ และนางสาวสุดา จุลเสวก บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ. ๑๔ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งครั้งนี้ ได้นำเสนอแผนผังต้นไม้แสดงโครงการตามแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาภาคที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของทั้ง ๔ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปหลอมรวมเป็นแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง