วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  14  พฤศจิกายน   2560  ดร.ชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้ นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี  ดร.ฤทธา นันทพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะให้การต้อนรับ  ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลการประเมินตามคำรับรองตัวชี้วัด ตลอดจนตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน ปีที่ผ่านมา และสรุปผลการประเมิน ให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินผลในครั้งนี้  และในการนี้ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากการติดตามประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2560 ทีผ่านมา  ดังนี้


1. นโยบายการยกระดับ ภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ


2. นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้แก่ โรงเรียนเจริญวิทยา

3 นโยบายโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ โรงเรียนนาวังวิทยา