วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.สุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้