วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

วไลยอลงกรณ 5

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะ เข้าหารือเรื่องการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) และกรุงเทพมหานคร

กับดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมอธิการบดี ตึก 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

news13-11-60