วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10, ภาค 11, ภาค 12 และภาค 14 ได้จัดทำโครงการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่งได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นทีมเลขาคณะทำงาน

2560-11-14.1  2560-11-14.2

 

2560-11-14.3  2560-11-14.4

 

 

2560-11-14.5  2560-11-14.6

 

 

2560-11-14.7  2560-11-14.8

 

 

2560-11-14.9  2560-11-14.10