วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  โรงแรมไพร์ม เซ็ลทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ  มีบุคลากรจากศึกษาธิการภาค 1-18 และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม  โดยมีนายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้