วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 191260 1

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ นำข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารสำนักงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔

reo9 191260 2