วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น  เขตสุขภาพที่ 10  และบรรยายพิเศษหัวข้อ  "บทบาทสำคัญของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น"  โครงการนี้จัดโดย  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี