วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้ นายวิชัย  ชัยโกศล ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไพร์ม เซ็ลทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านยุวกาชาด รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้