วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่  22  ธันวาคม  2560  เวลา  13.00 น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13 มอบหมายให้  นายนุสร  จำปาวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมการวางแผนพัฒนาระบบงานคนพิการเพื่อคนทั้งมวล  ณ บริเวณศาลาธรรม  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ  ธงสอาด  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล  ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายในครั้งนี้