วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายพีรศักดิ์  รัตนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.8 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน          จาเร๊าะปะไต ตำบลตาเนาะแมเร๊าะ  อ.เบตง จ.ยะลา พบว่า ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ - ประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 105 คน ครู 13 คน  สภาพทั่วไปโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย  เอื้อต่อการเรียนรู้  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นตลอ ด 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนสามารถอ่านเขียนได้คล่อง ผลการทดสอบ o-net ปี 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 2 รายวิชา  คือ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา  และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปี 2558  มากกว่า 3 % ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพิ่ม 1% ในวิชาคณิตศาสตร์