วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ๖ ภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทบทวนและจัดทำรายละเอียดโครงการด้านการศึกษาระดับภาค (๖ ภาค) ให้มีความสมบูรณ์สอดคล้อง และสรุปข้อมูลตามแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (pre-Celling) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (๖ ภาค)  โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้