วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


◉ สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากรเข้าร่วม "การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)"

◉ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค13 นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วม "การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)" ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

◉ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2561 รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค 6 ภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้