วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


◉ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค13 เป็นประธานใน "พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2017"

◉ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค13 เป็นประธานใน "พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2017" สนับสนุนโดยกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนและห่างไกลในเขตตรวจราชการที่13 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านพระวร

2.โรงเรียนบ้านโนนคูณ

3.โรงเรียนบ้านนาขาม

4.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

5.โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

6.โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย และเป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสร้างความสามัคคี ✍