วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 9 – 10 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1โรงแรม Riverine Place  จังหวัดนนทบุรี  โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีผู้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในส่วนกลาง  สำนักงานศึกษาธิการภาค  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด