วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ระหว่างวันที่ 8 - 10  มกราคม 2561  บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ณ โรงแรมแกรนด์  ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร  เพื่อรับทราบแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฯ โดยมีนายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้