วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้นายวิชัย  ชัยโกศล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (๘ ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์  กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการการดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (๘ ภูมิภาค) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในงานชุมนุมยุวกาชาด ตลอดจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้ง