วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้นายวิชัย  ชัยโกศล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (๘ ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์  กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อรับทราบแนวทางการการดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (๘ ภูมิภาค) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในงานชุมนุมยุวกาชาด ตลอดจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้ง