วิสัยทัศน์ สป. 2560 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Q:คำถาม 1?

ขออภัย กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง