วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 bundit15092560


1. นายบัณฑิตย์
  ศรีพุทธางกูร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

[  ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

อำนวยความสะดวกและดูแลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจการ


 
02k.ditsakul-new

2. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

เขตตรวจราชการที่ 1  จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง


 
 03nid1107

3. นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 4  จังหวัดกาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ 5  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม


 05su1107

4. นายสุรพงษ์  จำจด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 10  จังหวัดบึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี


 
 imgII291

 
5. นายวีระกุล  อรัณยะนาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

[ ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ 

เขตตรวจราชการที่ 11  จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

เขตตรวจราชการที่ 13  จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี


 
04att180461

6. นายอรรถพล ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 6  จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช  

เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์


 
08perasuk1107

7. นายพีรศักดิ์  รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 8  จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา


 
11pud200861

8. นางปัทมา  วีระวานิช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 15  จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เขตตรวจราชการที่ 16  จังหวัดเชียงราย  น่าน  พะเยา  แพร่


 
09aum1107

9. นายอำนาจ  วิชยานุวัติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 3  จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปาการ สระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี


  duriya-am

10. นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[ ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 14  จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์10-pithan

11. ดร.พิธาน  พื้นทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 17  จังหวัดตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ 18  จังหวัดกำแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์  อุทัยธานี 11-chan

12. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ ]

รับผิดชอบ

เขตตรวจราชการที่ 7  จังหวัดระนอง  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  ตรัง