วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                                                              peera-rat 

                                                                    ประวัติ ดร.พีระ  รัตนวิจิตร
                                                                  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิและสาขา/วิชาเอก

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สำเร็จการศึกษา

การได้รับทุน(ถ้ามี)

ปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.บ. (เกียรตินิยม) (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ไทย
ไทย

พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2526

-

-

ปริญญาโท

กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ร.ม.   (การเมืองการปกครอง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ไทย
ไทย
ไทย

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

ทุนนิสิตเรียนดี
-

-

ปริญญาเอก

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

พ.ศ. 2536

ทุนงบประมาณแผ่นดิน


  ประวัติการรับราชการ
  บรรจุรับราชการ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2521  ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1
  ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม   39  ปี    4   เดือน         

ชื่อตำแหน่ง

ประเภทตำแหน่ง

ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รวมระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับ 9

    (คศ.4)

อำนวยการ

ระดับสูง

31 มกราคม 2526 ถึง

1 ตุลาคม 2526

10 ปี 9 เดือน

2. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก

    บริหารงานการศึกษาภาคบังคับ

อำนวยการ
ระดับสูง

11 กรกฎาคม 2555 ถึง
22 พฤษภาคม 2560

4 ปี 10 เดือน

3. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิจัยและประเมิน

    คุณภาพการศึกษา

วิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ

2 ตุลาคม 2556 ถึง
29 กันยายน 2559

2 ปี 11 เดือน

4. ที่ปรึกษาด้านมาตรการศึกษา

วิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒิ

30 กันยายน 2559 ถึง

21 พฤษภาคม 2560

7 เดือน

5. ศึกษาธิการภาค 9

บริหาร

ระดับสูง

22 พฤษภาคม 2560 ถึง

2 ตุลาคม 2560

4 เดือน

6. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริหาร

ระดับสูง

3 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

-

 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล
 ตระกูลช้างเผือก    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)       ปี พ.ศ.2550
 ตระกูลมงกุฎไทย   มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)               ปี พ.ศ.2555