วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี www.reo2.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี www.reo3.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม www.reo4.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช www.reo5.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต www.reo6.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา www.reo7.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี www.reo8.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี www.reo10.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร www.reo11.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น www.reo12.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา www.reo13.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี www.reo14.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่ www.reo15.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย www.reo16.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก www.reo17.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์ www.reo18.moe.go.th