วิสัยทัศน์ สป. 2560 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ