วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b8e0b8a1e0b89ce0b8b9e0b989e0b89ae0b8a3e0b8b4e0b8abe0b8b2e0b8a3zoom e0b992e0b991e0b990e0b994e0b990e0b997 1-1

(7 เมษายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ

ประเด็นที่สำคัญจากการประชุม

  1. การตัดโอนงบประมาณประจำอัตรา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไปกำหนดยังตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เนื่องจากปัจจุบัน ศธจ.มีอัตรากำลังไม่ครบตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงินประจำอัตรา จำนวน 2,087 อัตรา และมีอัตรากำลังในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ว่างอยู่และมีเงินประจำอัตรา จำนวน 248 อัตรา ซึ่ง สป.ศธ.ได้มีประกาศรับย้าย/โอนจากหน่วยงานอื่น แต่ไม่มีผู้แสดงความประสงค์ ทำให้ตำแหน่งเหล่านั้นยังคงเป็นอัตราว่าง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ งบบุคลากร ไม่มีการใช้จ่ายจำนวนมาก จึงขอให้ ศธจ.พิจารณาจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ภายในจังหวัดตนเอง ว่ามีความจำเป็นต้องมีจำนวนเท่าใดที่สอดคล้องกับภาระงานในแต่ละจังหวัด และมีจำนวนเท่าใดที่เป็นตำแหน่งว่าง พร้อมทั้งพิจารณาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างและไม่มีเงินประจำอัตราว่ามีจำนวนเท่าใด และตำแหน่งใดมีความจำเป็น โดยให้แต่ละจังหวัดแจ้งความประสงค์ว่าจะตัดโอนเงินประจำอัตราในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ว่างจำนวนเท่าใดไปกำหนดในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวนเท่าใด ในอัตรา 1 : 1
  2. เผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
    • รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่สำนักงานคุณธรรม ความโปร่งใส ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานพบว่า องค์ประกอบที่สามารถนำไปใช้เป็นขอบข่ายการวิจัยเหมาะสม และเป็นแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คือ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 6 หลัก ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความโปร่งใส 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า
    • รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT Model พบว่าปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT Model มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การใช้นวัตกรรม 2) การสร้างเครือข่าย 3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร 4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ 5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 8) การพัฒนาหลักสูตร 9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
    • รูปแบบการนำนโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนำนโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติ ควรเป็นในลักษณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดร่วมกัน และนำแผนสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด จัดทำสารสนเทศเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด จัดทำโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีแนวทางเป็นไปตามความต้องการของจังหวัด ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภาคประชาชน สถาบันครอบครัวในการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (e-Inspection) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความถูกต้อง (Accuracy) ตรงกับงานที่ต้องการใช้ (Relevancy) และทันต่อการใช้งาน (Timeliness) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา และจัดทำรายงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จากหน่วยงานในสังกัด ในทุกระดับและทุกสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ปรากฏว่าสามารถเบิกจ่ายภาพรวมของทุกงบรายจ่ายได้ ร้อยละ 43.72 ซึ่งเป้าหมายกำหนดร้อยละ 54 เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.28

my photo collage-101

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจและติดตามความก้าวหน้า

ของการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (ค่ายลูกเสือแห่งชาติ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ได้นำเยี่ยมชมภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) การตกแต่งภายในและการเตรียมการเพื่อรองรับการใช้งาน ในการนี้รองแลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้คำแนะนำในการตกแต่งภายใน

และจัดบริเวณพื้นที่ภายนอกเพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ตั้งอยู่ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (ค่ายลูกเสือแห่งชาติ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย อาคาร 3 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น 2 หลัง คือ อาคารที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และอาคารที่พักวิทยากร พร้อมอาคารชั้นเดียว 1 หลัง
ซึ่งเป็นอาคารสำหรับจัดประชุมสัมมนาที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประมาณ 200 คน

ผตรวจ02

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในการนี้ นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ


โดยมีนายอดุลย์ พิมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านวิชาการ (อ่านออก เขียนได้) ส่งเสริมคุณธรรม (ด้วยกระบวนการลูกเสือ) และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ได้ส่งเสริมทักษะอาชีพด้วยการนำใบลานที่เป็นวัสดุของชุมชน มาเป็นกิจกรรมของนักเรียน “กิจกรรมใบลานสานฝัน”
โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกกิจกรรมใบลานตั้งแต่เริ่มถักใบลานจนถึงผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โคมไฟทุเรียน เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์จากสารสกัดชีวภาพมะกรูดและจุลินทรีย์ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน มีนวัตกรรมตาราง 9 ช่อง เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะนำให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อรองรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยนักเรียนต้องเรียนได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา (Any one /Any where/Any time) และสอนให้เด็กเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่ครูสอน

ผตรวจ01

my photo collage-103 

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรทางการลูกเสือ) ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 908 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน

          การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรทางการลูกเสือ) ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ ) รุ่นที่ 11 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ
ในมุมกว้าง พัฒนากระบวนทัศน์และทักษะของผู้นำที่มีระเบียบวินัยจากกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 87 คน

my photo collage-103

 

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด สพป. สพม. อศจ. กศน. สช. ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมบุคลากร ศธจ.ตาก
ร่วมให้ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

my photo collage-101

 

จากนั้น เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก ดร.เต็มจิต จันทคา รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตามประเมินผล ศธจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ ในการนี้ นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รายงานผลการดำเนินงาน พบว่า วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี และมีรายได้ระหว่างเรียน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กชายขอบบนพื้นที่สูงหลากหลายชาติพันธุ์ เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตต่อเนื่อง สาขาวิชาการผลิตสัตว์ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก "การเกษตรสำเร็จด้วยการพาณิชย์ " เน้นให้ฝึกปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎี จบแล้วมีอาชีพสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของนักศึกษาที่นำมาจำหน่าย เยี่ยมชมงานฟาร์ม ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ ทางวิชาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และสัตวศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ทางวิทยาลัยได้ทำการศึกษาและผลิตพันธุ์ "โคพันธุ์ตาก" ที่มีลักษณะโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตาก จำหน่ายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ฝึกการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่โดยพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 

ผตรวจ03

 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดตาก กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยปรับให้เข้ากับบริบทของตนเอง

 

ผตรวจ04