วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ฉบบท 44

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์ ฯ เพิ่มเติมร่วมกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย