วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานและประสานงานระดับจังหวัด:จังหวัดน่าน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายนิวัตน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 13 (ระดับจังหวัด) นำเสนอให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลั่นกรองต่อไป

 

70464 1

 

70464 2

 

 

70464 3

 

70464 4