วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ant14วันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางทับทิม ปานคะเชนทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วยนางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุโขทัย โดยความร่วมมือจากบุคลากรจากศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน ตามมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ระลอกใหม่ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT- 19) ณ สถานศึกษา 2 แห่งในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัยและโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง สังกัด สช. โดยภาพรวม การลงพื้นที่ตรวจครั้งนี้ พบว่า สถานศึกษาทั้งสองแห่งดำเนินการ จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติ ตาม 6 มาตรการของ ศบค.จังหวัดสุโขทัย.อย่างเคร่งครัด ...

 ant15

süpertotobet bahissenin bahissenin