วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ant16. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม(ด่วน)กับ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย โดยมอบให้นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย(ด้านส่งเสริมพัฒนา) แจ้งถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนถึงการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสังกัด เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางป้องกันและควบคุมการกระจายของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยจะนำเสนอผลการประชุมในวันนี้ เพื่อขอมติในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยในครั้งต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุม ศธจ.สุโขทัย เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา...

ant17 

süpertotobet bahissenin bahissenin