วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ant20วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อชี้แจงข้อราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ฉบับที่ 41ของจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม ศธจ.สท...

 ant21

süpertotobet bahissenin bahissenin