วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ฉบบท 197 1

ศธจ.เลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย

วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฎเลย ดำเนินงานโครงการวิจัยในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อหาแนวทางพัฒนาและอุปสรรคการดำเนินงาน ๒) เพื่อกำหนดข้อตกลงถึงหน้าที่ภารกิจและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ๓) เพื่อจัดเวทีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ๓๔ หน่วยงาน

süpertotobet bahissenin bahissenin