วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฎิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ณ อาคารหอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (แห่งใหม่) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัล “คุรุสดุดี” รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2564 เสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาต่อไป

รางวลของครสภา

süpertotobet bahissenin bahissenin