วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฎรภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมทางวีดีโอ Google Meet เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม จำนวน 6 วาระการประชุม

 

 

2107641

 

 

210764 1

 

210764 2

 

 

 

210764 8

 

210764 5

 

210764 9

 

210764 10

 

 

süpertotobet bahissenin bahissenin