วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ฉบบท 196

                           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยมีนายองค์กร อมรสิรินันท์   เป็นประธาน และ นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองวาระก่อนนำเข้าประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในลำดับต่อไป

süpertotobet bahissenin bahissenin