วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง MOU การส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมรวมใจ อาคาร 1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

JEE 4539

 

JEE 4500

JEE 4477

JEE 4680

süpertotobet bahissenin bahissenin