วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธภ.8วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) นายเจษฎา เทพศร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวกนิษฐา หลักฐาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนายเกรียงศักดิ์ อบเทียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมี นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์     เขต 3

 

reo8 270164 1

 

 

reo8 270164 1FN